La nostra experiéncia ens avala en la nostra feina i ens fa mereixadors de la seva confiança

CL MANUEL TOMÀS, 26 BAIXOS ESQUERRA
TEL. 93.893.32.58
info@finquesmarticarbonell.com

Assessoria

comptable:

 • Gestionem comptabilitats a partir de registrar les operacions als llibres comptables tant en estimació directa, directa simplificada com objectiva ( móduls) +inf
 • Assessorament i control de les comptabilitat gestionades per vostès +inf
 • Anàlisis Periòdics de Balancos i Compte D' Explotació
 • Confecció dels llibres comptables no obligatoris
 • Confecció i legalització dels llibres comptables
 • Confecció i legalització de les Comptes Anuals,Memòries

Fiscal: Gestió integral dels seus impostos; Societat; Persones Físiques

 • Pagaments a compte IRPF
 • Declaracions IVA trimestrals, Resums anuals IVA
 • Retencions : lloguers, professionals, Resums anuals Retencions
 • Declaracions a tercers 347
 • Entitats en Règim d' Atribució de Rendes Model 184
 • Declaracions Recapitulativa d' operacions Intracomunitàries Model 349
 • Impost de societats
 • Rendes : Assessorament previ en la recepció de documentació +inf

Laboral:

+inf
 • Confecció i tramitació de contractes de treball +inf
 • Confecció de nomines +inf
 • Confecció dels Butlletins de pagament a la Seguretat Social
 • Tramits per donar d'alta l'empresa
 • Alta als diferents Règims de la Seguretat Social (General, Autònoms, Treballadors de la Llar _)
 • Sol-licitud de Pensions Públiques
 • Inspeccions de treball
 • Tràmits en les diferents Administracions (TGSS, INSS, INEM _)

Gestiò on line

+inf